Start för Europaskolan Strängnäs
– en av landets första friskolor

När gymnasiet Europaskolan tar emot sina första elever 1994 är det ett historiskt ögonblick. Det är en vision som blivit verklighet: om en friskola som sätter eleven i fokus, med klassiska bildningsideal och Europakunskap. Dessutom i samverkan med universitet och näringsliv. Ägare är den ideella Stiftelsen Europaskolan – och bakom hela idén står Jan Peterson, en eldsjäl som också blir skolans förste rektor.

Idén till Europaskolan föds i samband med Kunskapsrörelsen, redan på 1980-talet. Den består av en krets lärare som gått samman för att motverka skolans och lärdomens förflackning. Rörelsen vill åter sätta fokus på kunskap och kvalitet, samtidigt som man pläderar för idén om en fristående skola.

En av eldsjälarna är Jan Peterson, som också kläcker idén om Europaskolan. En idé som ska förverkligas 1994, trots mycket motstånd och en bräcklig start. Att sätta eleven i centrum, det är grunden för Petersons idé. Skolan ska vara till för eleven, men kan inte fungera utan lärarnas kompetens och arbete för höga ideal.

Jan Peterson ser framför sig en skola som kan göra skillnad, som inte bara kan öppna dörrar till universitet och högskolor utan också näringsliv och – inte minst – resten av Europa. Med ämnen som kemi, fysik och företagande som en röd tråd, ska eleverna förberedas för en framtid som européer och fria, myndiga medborgare.

Eleverna ska också ta del av den ”klassiska bildningen”: en bred kunskapsbas som är väl rotad i både historia och nutid. Då får de möjlighet att förstå såväl samhällets som individens utveckling, både för andras, varandras och sin egen del.

Denna friskola vill Jan Peterson starta i Strängnäs, mitt i den anrika skolstaden som har en lång tradition av kultur och bildning. Här valdes Gustav Vasa till kung 1523 och här startade på 1600-talet Sveriges näst äldsta gymnasium. Men skolan ska inte bara vara för Strängnäs. Den ska ha riksintag och välkomna elever från hela Sverige!

Redan från start blir en bärande tanke att pröva sig fram, ta initiativ och vara drivande i utvecklingen. Det gör att skolan när den väl blir verklighet också är en av Sveriges första friskolor – som kommer att bana vägen för fler.

Vägen från idé till genomförande blir dock lång, då Peterson och hans gelikar stöter på mycket motstånd. Men med ihärdighet och mängder av insatser från volontärer kommer målet närmare.

I den ideella Stiftelsen Europaskolan, som blir skolans ägare, stöttar lokala företag med ekonomiska bidrag. Man erhåller också ett bidrag från Strängnäs kommun.

Avgörande blir till slut insatserna från Åke Persson, en företagsledare med ovärderligt nätverk. Via hans kontakter kommer skolans ekonomi på fötter, bland annat via en donation från Amalia Wallenbergs minnesfond.

Hösten 1994 slår Europaskolan upp portarna, i det gamla trähuset Kapellet vid Ångbåtsbron. Fyra lärare finns på plats när de 24 första eleverna anländer. Europaskolans resa har börjat …

Europaskolan med den gula fasaden som byggnaden hade vid den tiden.
Konstnär: Henry Åfeldt.

Jan Petersons egna ord om Ethos får sammanfatta denna historiska händelse:

Ethos

”Det goda finns, om vi tror på det. Den som bibringas en ideell viljeriktning formas fruktbart av den och sår själv goda frön. Europaskolan vill som moralisk riktpunkt i elevernas öppna, ännu formbara sinnen ingjuta respekt för vänskap, hjälpsamhet och medmänsklighet.

Den som strävar efter att vara hygglig brukar lyckas med det. Hygglig blir oftast den som blivit vänligt behandlad av andra. Att göra hygglighet praktikabelt i liv, umgänge och medborgerliga relationer är ett sätt att ge den goda viljan en chans – ett nödvändigt mål för oss alla.”

Jan Peterson
Europaskolan Strängnäs grundare

Fotnot: Ethos (från grekiskan ethikos – läran om moral) är ett begrepp inom retoriken som används för att definiera en talares trovärdighet. Ethos syns ofta ihop med uttrycken logos och pathos. Inom retoriken utgör de tillsammans de tre grundläggande medlen för att övertyga.