Fortbildning för lärare

LÄS* är ett fortbildningsprojekt för lärare i Strängnäs. Syftet med LÄS-projektet är tvåfaldigt och innebär att göra Strängnäs till en skolstad, inom ramen för det övergripande målet. Dels handlar det om att stärka lärarnas ämnesmässiga och relationsmässiga kompetens, dels att använda denna fortbildning som plattform för ett intensifierat samarbete mellan stadens friskolor och kommunala skolor.

Projektet ska ses som ett första steg i en process där slutmålet är att återuppbygga Strängnäs kommun som en skolstad genom en utökad samverkan mellan skolorna i kommunen, både ämnesmässigt (vertikal samverkan) och mellan skolor oavsett huvudman (horisontell samverkan).

Långsiktigt syftar projektet till att i Strängnäs bygga upp en kvalificerad lärarutbildning på högskolenivå, med stöd av ledande universitets- och högskolemiljöer i regionen.

Beskrivning

Fortbildningen administreras initialt av Europaskolans stiftelse och är öppen för alla lärare från kommunens skolor. På sikt är dock ambitionen att utbildningen ska drivas av ett samarbetsorgan som är gemensamt för skolorna i Strängnäs.

Fortbildningen vilar på tre grundelement:

  1. Stärka lärarnas förmåga att innehållsmässigt strukturera och disponera sina kurser och lektioner.
  2. Ge lärarna en ökad kompetens i att leda och organisera arbetet i klassrummet (Classroom Management).
  3. Utveckla lärarnas förmåga att utvärdera elevernas olika förutsättningar och sina egna prestationer (assessment).

Fortbildningen bygger även på praktisk tillämpning av aktuell praktiknära forskning och evidensbaserade erfarenheter och bestå av föreläsningar och litteratur som kan tillämpas i lärarens egen undervisning. Deltagarna dokumenterar även arbetet i en blogg som bedöms av kursledarna.

Projekttid

Kursen pågår mellan september år 1 och april år 2. Undervisningen ska bedrivas under sex tvådagarsmoduler, fördelade på en modul i månaden med uppehåll för jul- och påskmånaderna. Den första kursen startade i september 2018 och avslutades i april 2019.

Från och med år 2 knyts fortbildningen akademiskt till en av regionens högskolor, medan själva utbildningen sker i Strängnäs.

* LÄS står för lärarfortbildning med ämnesmässig samverkan.